Thông báo tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng (Năm học 2019 – 2020). – Trung tâm tuyển sinh và giải quyết việc làm