Thông báo về việc tuyển sinh liên thông hệ chính quy từ Cao đẳng lên Đại học năm 2019. – Trung tâm tuyển sinh và giải quyết việc làm